ความเเตกต่างของดนตรีประเภทต่างๆ

 

 

ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงโยธวาทิต และ วงดุริยางค์ เป็นชื่อของวงดนตรีสากลมีความหมายเหมือนและแตกต่างกันดังนี้

ออร์เคสตรา เป็นคำทับศัพท์จากคำ ในภาษาอังกฤษ orchestra ซึ่งศัพท์นี้บัญญัติศัพท์ว่า วงดุริยางค์ คำนี้เดิมเป็นคำในภาษา กรีกโบราณ หมายถึง พื้นที่ว่างครึ่งวงกลมที่อยู่หน้าเวทีของโรงละครกลางแจ้งในยุคกรีกโบราณ วงดุริยางค์ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๔ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มเครื่องสาย ๒. กลุ่มเครื่องลมไม้ ๓. กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง และ ๔. กลุ่มเครื่องกระทบ วงดุริยางค์มีขนาดและรูปแบบเปลี่ยนแปรไปตามความต้องการของนักประพันธ์เพลง และยังขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละยุคสมัยด้วย วงดุริยางค์และออร์เคสตราจึงเป็นคำเดียวกัน

ซิมโฟนี มาจากภาษาอังกฤษ sym-phony เป็นบทประพันธ์เพลงขนาดใหญ่สำหรับวงดุริยางค์ในรูปแบบของโซนาตา (sonata) คำ “ซิมโฟนี” เริ่มมีใช้มาตั้งแต่ช่วงยุคบาโรก โดยมีความหมายหลายอย่างนับตั้งแต่ใช้เรียกบทเพลงบรรเลงที่ใช้โหมโรงหรือแทรก อยู่ในละครร้องอุปรากร symphony มีเรียกในภาษาอื่นด้วย เช่น syphonie ในภาษาฝรั่งเศส, sinfonia ในภาษาอิตาลี

วงโยธวาทิต มาจากภาษาอังกฤษ military band เป็นแตรวงทหารและตำรวจ เครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องลมไม้ เครื่องแตรทองเหลือง และเครื่องประกอบจังหวะ

มีผู้สอบถามถึงความแตกต่างของคำ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงโยธวาทิต และ วงดุริยางค์ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากลได้ให้ขอความอนุเคราะห์ช่วย พิจารณา โดยให้ความเห็นว่า ซิมโฟนีเป็นวงที่สามารถบรรเลงเพลงซิมโฟนีเป็นหลัก มักจะเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ ส่วนออร์เคสตราหรือวงดุริยางค์เป็นวงดนตรีประเภทเดียวกับซิมโฟนี แต่อาจเล่นเพลงประเภทอื่น