รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut

Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน

ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Street Parade

 

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดรายการ International Sumut Open Marching Band Champianship 2017 ณ เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ประเภท Street Parade