รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดรัมไลน์

ประเภท Stand Still Play Division

เเละได้รับรางวัล Snare Line ดีเด่น ปีพ.ศ. 2557

 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดรัมไลน์ ประเภท Stand Still Play Division เเละได้รับรางวัล Snare Line ดีเด่น ปีพ.ศ. 2557